Katedra podnikové ekonomiky

Vedoucí týmu

prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.

Na Vysoké škole ekonomické pracuje od roku 1991. Na pozici vedoucí katedry podnikové ekonomiky je od roku 2003. Těžištěm jejího zájmu je především podniková ekonomika, manažerské finance, oceňování podniku, rozbory výkonnosti a insolvence. Na Fakultě podnikohospodářské je garantkou několika předmětů a vedlejší specializace finanční manažer. Je členkou oborových rad doktorského studia na několika veřejných vysokých školách. Trvale je zapojena do výzkumu na fakultě, je expertem spolupracujícím s Českou manažerskou asociací a dalšími organizacemi. Spolupracuje s Ministerstvem školství v Bratislavě. Je členkou redakčních rad časopisu Politická ekonomie, Ekonomika a management, Journal of Competitiveness. Je rovněž členkou Vědecké rady VŠE v Praze, Fakulty podnikohospodářské, Ekonomicko-správní fakulty MUNI v Brně, Ekonomické fakulty ZČU v Plzni a Ekonomické fakulty TU v Liberci. Intenzivně spolupracuje s praxí. Její publikační činnost čítá přes 400 titulů a je trvale k dispozici na stránkách VŠE v Praze (viz http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-search.php)

Členové týmu

Doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D.

Spoluřešitelka týmu KPE

Ing. Luboš Smrčka, CSc.

Spoluřešitel týmu KPE

Ing. Petr Boukal, Ph.D.

Spoluřešitel týmu KPE

Ing. Patrik Sieber, Ph.D.

Spoluřešitel týmu KPE

Ing. Martina Sieber, Ph.D.

Spoluřešitel týmu KPE

Ing. Hana Vávrová, Ph.D.

Spoluřešitelka týmu KPE

Mgr. Markéta Voráčová

Externí spoluřešitelka KPE