Katedra managementu

Vedoucí týmu

doc. Ing. Jitka Srpová, CSc.

Absolventka Fakulty výrobně-ekonomické Vysoké školy ekonomické v Praze, kandidát ekonomických věd v oboru ekonomika průmyslu (1992), docent v oboru podnikové hospodářství (1999). Je vedoucí sekce malých a středních podniků na katedře managementu, garantem vedlejší specializace Malé a střední podniky na Fakultě podnikohospodářské VŠE v Praze. Je garantem předmětů Základy podnikání se zaměřením na kulturu, Podnikání malé a střední firmy a Podnikatelské praktikum. Odborně se zaměřuje na problematiku managementu, malých a středních podniků, podnikání v kultuře, podnikatelské projekty, společenská odpovědnost firem. Je spoluautorkou vysokoškolských učebnic, například Management – základy, prosperita, globalizace (Management Press 2000), Podniková ekonomika (C. H. Beck 2006), Podnikání malé a střední firmy (Grada 2005, 2008, 2012), Základy podnikání (Grada 2010), Podnikatelský plán a strategie (Grada 2011). Je garantem společného studijního programu VŠE v Praze a ČVUT Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu. Působí jako výkonná ředitelka International School of Business and Management.

Členové týmu

Ing. Jana Müllerová

Spoluřešitelka týmu KM

Ing. Ivana Svobodová, Ph.D.

Spoluřešitelka týmu KM